Sušič do mycí linky Koch Hochglanztrockner 20 l

Kód: 4178020
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
4 247 Kč 3 510 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
1.3.2024

vysoce lesklý základní sušící prostředek, vhodný také jako horký vosk

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: vysoce lesklý základní sušící prostředek nejnovější generace. Na základě vysoce kvalitních dlouhodobých ošetřujících a konzervačních komponentů, může být také použit jako horký vosk. Hochglanztrockner neobsahuje minerální uhlovodíky. Splňuje aktuální podmínky a předpisy o detergentech, je lehce biologicky odbouratelný a vhodný pro používání v biologických čističkách odpadních vod. Hochglanztrockner zprostředkuje na povrchu vozidel , především ve spojitosti s použitím Twinshampoo film odpuzující nečistoty a efektivně, dlouhodobě udržovaný lesk. Zajistí rychlé plošné dělení(roztrhání)vodního filmu, který i při nedostatečném výkonu na fukaru a špatné kvalitě recyklované vody dosahuje mikroperlového sušení na lakovaném povrchu. Při předávkování nedochází k mazacímu efektu . Jednoduché zacházení, jednoduché dávkování.

Okruh použití : na osobní vozy, nákladní vozy, pro samoobslužné mycí boxy

Použití: ředění pro mycí linky:

Ředění spotřeba na vozidlo:
Sušič neředěný až 1:5 ředění pro dávkovací čerpadlo 10 - 17 ml
Horký vosk neředěný až 1:5 ředění pro dávkovací čerpadlo 12 - 19 ml

Obsažné látky: kationové tensidy, neionové tensidy, ošetřující komponenty, ve vodě rozpustná rozpouštědla.

Bezpečnostní opatření: před použitím přezkoušet na vhodnost použití!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: Vosky na auto
Hmotnost: 20.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: