Autošampon Koch Acid Shampoo A 22 kg

Kód: 4311022
Novinka
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
4 020 Kč 3 322 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

kyselý šampon pro portálové mycí linky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku : Koncentrovaný, kyselý šampon pro portálové a další mycí linky s konvenční úpravou procesní vody. Kombinace pěnivých tenzidů s mírným obsahem kyselin zaručuje šetrné a důkladné čištění vozidel. Složky přípravku na sebe vážou tvrdou vodu, zabraňují tvorbě vodního kamene a neutralizují povrch vozidla i alkalickou procesní vodu z předčištění. Napomáhají samočištění, a tím prodlužují životnost kartáčů. Vybrané tenzidy zajišťují optimální přípravu pro sušení. Podporují rychlou sedimentaci nečistot. Kvůli obsahu fosfátů je pouze v omezené míře vhodný pro zařízení pro úpravu a biologické čištění užitkové vody.

Oblasti použití: Portálové a další mycí linky s konvenční úpravou procesní vody.

Doporučené použití: Nanášejte pomocí dávkovacího čerpadla neředěné až po poměr 1 : 10.
                                     Doporučená spotřeba na osobní vozidlo: Pěna: 15–30 ml. Šampon: 8–15 ml.

Výstražná upozornění: Nenechte zaschnout. Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P390-Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Autošampony
Hmotnost: 22 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: