Vosk s nano konzervací Koch Protector Wax 1 l

Kód: 4319001
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
638 Kč 527 Kč bez DPH
K objednání - není skladem
Můžeme doručit do:
5.8.2024
Položka byla vyprodána…

vysoký vodoodpudivý efekt, zvyšuje ochranu laku, zaručuje extrémně hluboký lesk

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: inovativní špičkový konzervační vosk, zvyšuje ochranu a odolnost laku, vytváří vysoký lesk a zajišťuje dlouhodobý vodoodpudivý efekt . Zároveň zajistí vysušení vozidla bez vytváření mikroperliček. Použitím polyfunkčních reaktivních komponentů a ošetřujících složek vzniká pevná síť, která zaručí dlouhodobou konzervaci, vysoký lesk a lepší viditelnost za deště. Ošetřuje a impregnuje všechny gumové, plastové díly a materiály střech kabrioletů a tím zabrání vyblednutí.

Použití: Pomocí dávkovací pumpičky naneste bez zředění nebo v poměru až 1:2.
Doporučená spotřeba na osobní automobil:
Horký vosky/studený vosk: 13-19 ml.
Pěnový vosk: 13-19 ml.
Prémiový vosk: 16-23 ml.
Samoobslužná zařízení a manuální použití (nízký tlak a pěnový systém): 1:200 až 1:500 (konečné zředění).

Pro ruční mytí: Použijte cca 30 ml ProtectorWax na 1 l vody. Pomocí rozprašovače, tlakové pistole nebo postřikovače naneste na vyčištěný, ještě mokrý vůz a nechte krátce působit. Poté automobil pomocí vysokotlakého čističe opláchněte, abyste zabránili skvrnám. Doporučené ředění pro pěnovače je 50 ml ProtectorWax na 1 l vody. Zbylou vodu osušte. Produkt namíchejte vždy na jedno použití a namíchané zbytky neskladujte. Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.

Hodnota pH: 4,5

Vaše vozidlo po ošetření přípravkem Protector Wax získá nevídaný lesk. Nečistoty nebudou tak ulpívat na karoserii a následující mytí bude jednodušší a rychlejší.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: Vosky na auto
Hmotnost: 1 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: