Sušič do mycí linky Koch Quick Dry & Shine 10 l

Kód: 4473010
Novinka ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
2 432 Kč 2 010 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: Účinný pomocný přípravek pro sušení s přísadami pro lesk pro všechny typy mycích linek. Ošetřující a vodoodpudivé složky způsobují rychlé odtržení a velmi dobrý, lesklý výsledek sušení. Složky obsahující silikon zajišťují lesklý výsledek. Optimální také pro biologická zařízení pro úpravu vody a portálové mycí linky. Neobsahuje uhlovodíky z minerálních olejů. Obsahuje silikon. Vyhovuje VDA, třída A.

Okruh použití : Portálové mycí linky, mycí linky, samoobslužné mycí linky atd.

Doporučená použití: Aplikujte čistý pomocí dávkovací pumpy v poměru 1:3. Doporučená spotřeba na osobní automobil cca 20 ml. 

Výstražná upozornění: Před použitím přípravek vyzkoušejte z hlediska vhodnosti a kompatibility.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: Vosky na auto
Hmotnost: 10.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: