Keramická impregnace pro lakované plochy Koch Ceramic Body Cb0.01

Kód: 4807001
Novinka
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
2 023 Kč 1 672 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

Keramická impregnace pro lakované povrchy vozidel

Detailní informace

Detailní popis produktu

Keramická ochrana laku se silnými hydrofobními účinky

Ceramic Body Cb0.01 je keramická impregnace a používá se pro dlouhodobou ochranu lakovaných povrchů karoserií. Velmi tenká ochranná vrstva se chemickou reakcí trvale spojí s povrchem. Ceramic Body Cb0.01 vytváří velmi dobré vlastnosti pro shlukování kapek (lotosový efekt). Díky vlastnostem Easy-to-Clean lze ošetřený povrch šetrně a snadno čistit i při ručním mytí. Ochranná vrstva zůstává neporušená i po použití kyselých a zásaditých čisticích prostředků. Vytvrzená keramická impregnace chrání lak mnohem déle před vlivy prostředí, jako je oxidace, sůl, kyseliny a hmyz. Ceramic Body Cb0.01 tak významně přispívá k zachování nebo zvýšení hodnoty vozidla. Životnost je 36 měsíců v závislosti na zatížení. Ceramic Body Cb0.01 lze nanášet ve dvou vrstvách. Dodržujte prosím pokyny pro mytí a údržbu.

Oblasti použití
Lakované povrchy na osobních automobilech, užitkových vozidlech, motocyklech, obytných vozech, karavanech, lodích atd.

Doporučené použití:

  1. Před leštěním a impregnací vozidlo důkladně očistěte nebo umyjte alkalickým roztokem (např. přípravkem Green Star zředěným v poměru 1:10, nepoužívejte impregnační šampony). Hrubé nečistoty, jako je míza ze stromů, rezavý film, dehet apod. předem ošetřete červenou (Reinigungsknete rot) nebo modrou (Reinigungsknete blau) čisticí pastou, přípravkem Teerwäsche A nebo podobným přípravkem.
  2. Silně až středně zvětralé laky se v závislosti na jejich stavu strojově předupravují hrubým brusným leštidlem Heavy Cut nebo jemným brusným leštidlem Fine Cut. Přesné informace o použití naleznete v informacích o výrobku Heavy Cut a Fine Cut.
  3. Mírně zvětralé laky a hologramy lze odstranit po vyleštění pomocí leštičky Heavy Cut nebo Fine Cut a pomocí leštičky Micro Cut s vysokým leskem a excentru. Viz informace o produktu Micro Cut.
  4. Zbytky leštidla zcela odstraňte pomocí leštidla a utěrky Polish and Sealing Towel.
  5. Všechny povrchy otřete čistou utěrkou Polish and Sealing Towel namočenou v přípravku Silicon- & Wachsentferner nebo v přípravku Panel Preparation Spray malým tlakem a přímo před osušením otřete druhou rukou novou utěrkou Polish and Sealing Towel. Jedině tak zcela odstraníte povrchově aktivní látky, pomocné přípravky pro sušení, oleje obsažené v leštěnkách atd. a vyhnete se problémům s přilnavostí přípravku Ceramic Body Cb0.01. Pozor: U citlivých univerzálních nebo jednovrstvých laků se musí přípravek Silicon- & Wachsentferner zředit v poměru 1:4 s vodou, nejlépe destilovanou, aby se zabránilo možnému matování.
  6. Lak by nyní měl mít při dobrém osvětlení povrch bez škrábanců a hologramů. Po tomto kroku se laku již nesmíte dotýkat dlaněmi/prsty (riziko problémů s přilnavostí, používejte rukavice). Povrch je nyní dokonale připraven pro Ceramic Body Cb0.01. Strana 2 od 3
  7. Aplikační houbu navlhčete přípravkem Ceramic Body Cb0.01 a rychle ho rozetřete po laku, přičemž postupujte po jednotlivých konstrukčních prvcích. Alternativně lze také použít blok aplikátoru a aplikační utěrku. Po nanesení dvou křížových vrstev musí být viditelný tenký kompaktní tekutý film. Nechte produkt odvětrat a poté vyleštěte utěrkou Coating Towel. Doba odvětrání závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu*. Čím vyšší je teplota / vlhkost vzduchu, tím kratší je doba odvětrání. Nejprve odstraňte přebytek a poté krouživými pohyby bez tlaku vyleštěte čerstvou stranou hadříku. Zkontrolujte výsledek, zda při vhodném osvětlení nejsou vidět šmouhy.

Příklad aplikace v létě v Německu: 20 °C / 68 °F
                                                        vlhkost vzduchu 43 %
                                                        doba odvětrání 6 minut.
                                                        spotřeba v závislosti na velikost vozidla cca 15-30 ml

Před použitím si přečtěte upozornění na nebezpečí na obalu nebo vnějším kartonu a přijměte vhodná ochranná opatření. Ceramic Body Cb0.01 reaguje s vlhkostí. To může způsobit, že se při otevření lahvičky na okraji vytvoří krystalky. Pokud se tyto krystalky dostanou na aplikační utěrku Application Towel, dojde k poškrábání ošetřovaného povrchu. Proto je nutné krystalky setřít hadříkem dříve, než výrobek nakapete na aplikační utěrku Application Towel. U dvojitého ošetření povrchu je třeba dodržet dobu schnutí cca 30 minut po prvním ošetření v závislosti na teplotě a vlhkosti. Povlak je odolný vůči povětrnostním vlivům až po uplynutí nejméně 24 hodin. Vozidlo poprvé umývejte nejdříve po devíti dnech, protože teprve tehdy je impregnace zcela vytvrzená. Při nízkých venkovních teplotách (pod 15 °C/59 °F) se doba vytvrzení prodlužuje. Přesto je třeba během prvních devíti dnů co nejrychleji odstranit ptačí trus a zbytky hmyzu.

Po 24 hodinách se doporučuje aplikace Spray Sealant S0.02 nebo Hand Wax W0.01 k ochraně ještě ne zcela vytvrzené keramické impregnace. Je třeba se vyhnout čisticím prostředkům s hodnotami pH nižšími než 3 nebo vyššími než 12. Otevřenou láhev lze uchovávat maximálně po dobu 6 měsíců. Před použitím zkontrolujte, zda v láhvi nedošlo ke krystalizaci. Pro zachování vysoce lesklého keramického povrchu po co nejdelší dobu se doporučuje ruční mytí. Pro alkalické čištění použijte přípravek Green Star (ředění 1:10). Pro neutrální mytí použijte pěnu Gentle Snow Foam. K odstranění minerálních nečistot se doporučuje hloubkové čištění šamponem Reactivation Shampoo. Profesionální následná péče zachovává vlastnosti keramické impregnace a minimalizuje vznik skvrn od vody. Proto se po umytí vozidla doporučuje použít Hydro Foam Sealant S0.03 (ředění 1:50 - 1:200) jako mokrou impregnaci nebo Spray Sealant S0.02 jako vrchní impregnaci. Přesný postup zpracování naleznete v informacích o produktu.

Upozornění: Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozic.

Krátké video

____________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)


 

Doplňkové parametry

Kategorie: Leštící pasty na auto
Hmotnost: 0.3 kg

Keramická ochrana laku Koch Ceramic Allround CO.02

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: