Odmašťovač, odstraňovač vosku Koch Panel Preparation Spray 500 ml

Kód: 4441500
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
460 Kč 380 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024

odstraňovač vosku pro přípravu laku

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis: Panel Preparation Spray je alkoholový odstraňovač vosku pro přípravu laku. Používá se ve stavu dodání pro odstranění olejových filmů, vosků a zbytků politury. Díky tomuto přípravku si po jeho aplikaci můžeme zkontrolovat zda na laku nezůstaly hologramy a škrábance. Díky speciálním složkám je přípravek nadmíru materiálově kompatibilní a snadno se aplikuje. Ideální pro přípravu laků a konzervací jakéhokoli druhu (C0.01, 1K, W0.01). Neobsahuje halogenované uhlovodíky.

Oblasti použití: laky, plasty a kovy odolné proti rozpouštědlům.

Doporučená použití: nezředěný přípravek nastříkejte do mikrofázové utěrky a očistěte ošetřovanou plochu. Poté otřete ošetřovanou plochu novým čistým a suchým hadříkem z mikrovlákna 4999619 nebo utěrku 7X5060C021. Pokud si chcete lak rychle a snadno po odmaštění ošetřit, použijte přípravek tekutý vosk Spray Sealant - nastříkejte do čisté utěrky a po částech aplikujte na lak vozidla. Po aplikaci je dobré nechat vozidlo alespoň 4 hodiny pod střechou aby byl výsledek lepší a trvalejší, ale i ihned po aplikaci je již ochrana laku zajištěna. Stručný návod níže ve videu.

Upozornění: tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Před použitím zkontrolujte stálobarevnost a snášenlivost materiálu.

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS02, GHS07
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění laku auta
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: