Čistič disků Koch Prewash wheel express 20 lt

Kód: 4331020
ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
3 570 Kč 2 950 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

na odstranění hmyzu a pro předmytí hliníkových ráfků

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: silný vysoce alkalický speciální čistič pro použití v expresních mycích linkách. Díky své vysoké zásaditosti a velmi dobré účinnosti jako nosič nečistot může být použit jako před čistič k odstranění hmyzu a jako čistič ráfků. Prewash Wheel Express má extrémně vysokou toleranci k tvrdosti vody, takže se může používat i při její vysoké tvrdosti. Jeho výkon je navržen taky, aby rychle působil a odstraňoval nečistoty.

Okruh použití: proto je vhodný zvláště pro silně frekventované mycí linky osobních a nákladních vozidel, tak pro vysokotlaké mytí. Všechny obsažné látky vyhovují požadavkům na biologickou odbouratelnost.

Použití:
Předmytí         : dávkování cca   1 -  2%
Čištění ráfků   : dávkování cca 10 - 15%

pH hodnota : 14

POZOR: při manipulaci s koncentrátem používejte osobní ochranné prostředky (OOP) sestávající z bezpečnostních brýlí, alkalicky stabilních rukavic a obuvi. Před použitím zkontrolujte vhodnost a kompatibilitu. Nepoužívejte na horké povrchy.

Upozornění: při vyšších koncentracích nepoužívejte na nechráněný nebo eloxovaný hliník  !!

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí, používejte ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)

Doplňkové parametry

Kategorie: ČIŠTĚNÍ HLINÍKOVÝCH DISKŮ
Hmotnost: 20.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: