Bezkontaktní aktivní pěna pro nákladní vozidla Koch Prewash Express 23 kg

Kód: 4296023
ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
3 701 Kč 3 059 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
19.6.2024

neobsahuje fosfáty

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis přípravku: vysoce koncentrovaný alkalický čisticí přípravek, který neobsahuje fosfáty a je určený k odstranění silného znečištění nákladních i osobních vozidel. Vysoký podíl komplexotvorných látek a vysoce efektivních tensidů narušuje extrémní znečištění a odstraňuje nejen nečistoty z vozovky, ale také hmyz ptačí exkrementy a jiná statická znečištění.

Oblast použití: vhodný zvláště, jak pro silně frekventované mycí linky nákladních i osobních vozidel, tak pro kontaktní vysokotlaké mytí. Všechny obsažné látky vyhovují požadavkům na na biologickou odbouratelnost.

Použití: PREWASH Express používat v 1 - 3 % koncentraci. Čištěné plochy nastříkat směrem ze zdola nahoru, nechat krátce působit a umýt vysokotlakým strojem, ručně nebo v mycí lince.

Obsažné látky: 5% anionových a neionových tensidů, hydroxid sodný.

Bezpečnostní opatření: uchovávejte mimo dosah dětí, používejte ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv. Necítíte-li se dobře vyhledejte lékařskou pomoc.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Doplňkové parametry

Kategorie: Aktivní pěny na auto
Hmotnost: 23.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: