Čistič podlah nepěnivý Koch Copo Star BMP G 10 kg

Kód: 4138010
ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
1 679 Kč 1 388 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024

určený pro odstranění velmi silných znečištění

Detailní informace

Detailní popis produktu

S atestem (zalistován) pro Mercedes Benz.


Popis přípravku: Vysoce koncentrovaný silně zásaditý čistič s nízkou pěnivostí, bez obsahu fosfátů a NTA, určený pro odstranění velmi silných znečištění, jako oleje, tuky, grafitové prachy, pryžové oděry atd. S atestem (zalistován) pro Mercedes Benz. Rychlé oddělení podle ÖNORM 5105.

Okruh použití
: Dílenské podlahy, průmyslové podlahy odolné proti zásadám, motory, užitková vozidla (podvozky, vozové plachty, ocelové ráfky atd.)

Použití podle znečištění:

čistění dílenských a průmyslových podlah 1:20 až 1:80
čištění motoru, podvozků nákladních vozidel a vozov.plachet 1: 5 až 1:25
čištění ocelových ráfků - nanést na celou plochu 1: 2 až 1:8
nechat krátce působit a pomocí vysokotlakého čističe důkladně opláchnout
odstranění podlahových závěrečných nátěrů na bázi kopolymerů 1:2 až 1:5

Pozor:
Před použitím výrobku přezkoušet vhodnost a snášenlivost. Nenechávat zaschnout. Nenanášet na rozpálené plochy karosérie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: ČISTIČE PODLAH
Hmotnost: 10.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: