Přípravek na čištění dlaždic mycích linek Koch Hallenreiniger sauer á

Kód: 4265023
ADR nebezpečná přeprava
Neohodnoceno
Značka: Koch Chemie
4 341 Kč 3 588 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Můžeme doručit do:
2.7.2024
Položka byla vyprodána…

pro všechny povrchy odolné proti kyselinám

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kyselý přípravek na čištění mycích linek, dlaždice atd.


Popis přípravku:
Silný čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné a solné určený pro všechny povrchy odolné proti kyselinám, jako dlaždice mycích hal atd. Vápenné usazeniny, nečistoty způsobené vlivy životního prostředí, vrstvy rzi a ostatní anorganické nečistoty se odstraní rychle a důkladně. Výrobek neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou ani bifluorid, a proto je vhodný i k použití v biologických úpravnách užitkových vod (v souladu s požadavky na pH).Rychlé odlučování podle ÖNORM 5106.


Použití:
Materiály odolné proti kyselinám jako dlaždice mycích hal atd. V závislosti na znečištění naneste v poměru 1:8 až 1:20 na předem navlhčenou plochu (zabraňte stékání). Nechte krátce působit, v případě potřeby dočistěte kartáčem nebo houbou a důkladně opláchněte vysokotlakým čističem. Při používání většího množství přípravku je potřeba kontrolovat odpadní vodu na hodnotu pH (7 až 8) - lze zvýšit přípravkem KocPlus.

Pozor: Před použitím výrobku nejprve přezkoušet vhodnost použití. Nenanášet na přímém slunci. Nenechávat zaschnout.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Signální slovo: nebezpečí
Výstražné symboly: GHS07, GHS05
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%)


Doplňkové parametry

Kategorie: ČISTIČE PODLAH
Hmotnost: 36 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: